Folder stack

Ko­ke­muk­sia ja oppeja jaet­ta­vas­sa muodossa

Näiden julkaisujen toteuttamiseen olemme osallistuneet

1p,%20Vaikuttavuuden%20askelmerkit,%20kansikuva-me.png

Vai­kut­ta­vuu­den as­kel­mer­kit

Heliskoski, J., H. Humala, R. Kopola, A. Tonteri ja S. Tykkyläinen, 2018. Julkaisusarja: Sitran selvityksiä.

Palveluntuottajille suunnattu käytännönläheinen opas vai­kut­ta­vuusa­jat­te­luun. Sisältää hyviä case-kuvauksia Sitran järjestämistä vai­kut­ta­vuus­kiih­dyt­tä­möis­tä.


Lataa julkaisu tästä.

1p%20Henkil%C3%B6kohtainen%20budjetti,%20kansikuva-me.png

Hen­ki­lö­koh­tai­nen budjetti ajattelu- ja toi­min­tata­pa­na

Perälä, J. ja H. Hiilamo (toim.), 2019. Julkaisusarja: Sitran selvityksiä.

Kirjoitettu yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin asiantuntijoiden kanssa. Avaa hyvin vai­kut­ta­vuusa­jat­te­lun eroja terveys- ja sosiaalipalveluissa.


Lataa julkaisu tästä.

1p%20Vaikuttavuus%20esiin,%20kansikuva-me.png

Vai­kut­ta­vuus esiin

Forsström, N., J. Pulkkinen ja T. Ruottinen (toim.), 2020. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisuja.

Vaikuttavuus esiin -hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti tarjoaa erinomaisen katsauksen vaikuttavuuden arviointiin ja vaikuttavuustyöhön järjestöissä.


Lataa julkaisu tästä.

1p%20Onnettomuuksien%20ehk%C3%A4isy,%20kansikuva-me.png

Tur­val­li­nen ja on­net­to­muuk­sis­ta vapaa arki 2025

Lepistö, J. ja J. Heliskoski, 2019. Sisäministeriön julkaisuja.

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma on ensimmäinen vai­kut­ta­vuus­läh­töi­ses­ti valmisteltu virallinen valtakunnallinen toimintaohjelma.


Lataa julkaisu tästä.

1p%20Toimintaohjelman%20valmistelun%20kansikuva-me.png

Toi­min­taoh­jel­man val­mis­te­lun han­ke­ra­port­ti

Joentakanen, J., Lepistö, J. ja J. Heliskoski, 2019. Sisäministeriön julkaisuja.

Raportti antaa käytännönläheisen kuvan vai­kut­ta­vuus­läh­töi­sen kehittämisen vaiheista ja haasteista. Hyvä ja rehellinen johdanto vai­kut­ta­vuus­läh­töi­seen kehittämiseen.


Lataa julkaisu tästä.

1p%20Espoon%20loppuraportti,%20kansikuva-me.png

Yhteinen työ nuorten työl­li­syy­den edis­tä­mi­sek­si

Heliskoski, J. ja K. Eskelinen, 2020. Valmisteluhankkeen loppuraportti.

Espoolaisten nuorten työllisyyden ekosysteemin valmistelun lähtökohtia ja tuloksia kuvaava loppuraportti. Raportti painottuu ekosysteemin johtamisen erityispiirteisiin ja työvälineisiin.


Lataa julkaisu tästä.

1p%20Eriarvoisuuden%20ehk%C3%A4isy,%20kansikuva-me.png

Eriar­voi­suu­den ehkäisyn yh­teis­ke­hit­tä­mi­nen

Heliskoski, J. 2020. Yh­teis­ke­hit­tä­mis­hank­keen loppuraportti.

Eriarvoisuuden ehkäisyn yhteiskehittäminen toteutettiin osana Suomen Setlementtiliiton Arvokas-ohjelmaa. Loppuraportti keskittyy järjestöjen yhteisen työn rooliin, haasteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin.


Lataa julkaisu tästä.

1p%20Yhteiskunnallisen%20markkinoinnin%20koulutuskokeilu,%20kansikuva-me.png

Yh­teis­kun­nal­li­sen mark­ki­noin­nin kou­lu­tus­ko­kei­lu

Heliskoski, J. 2016. Koulutuskokeilun loppuraportti.

Loppuraportti kuvaa ensimmäisen Suomessa järjestelyn yhteiskunnallisen (sosiaalisen) markkinoinnin koulutuskokeilun tuloksia. Koulutus toteutettiin Sitran, SOSTEn ja RAY:n yhteistyönä.


Lataa julkaisu tästä.

opened book on bed

Vai­kut­ta­vuus­mark­ki­noin­nin käsikirja

TULOSSA

Heliskoski, J. 2021.

Vai­kut­ta­vuus­mark­ki­noin­nin käsikirja on käyttännönläheinen opas vai­kut­ta­vuus­läh­töi­seen kehittämiseen, käyttäytymiseen vaikuttamiseen ja vaikuttavuuden johtamiseen. Kirja ammentaa väi­tös­kir­ja­tut­ki­muk­ses­ta­ni ja laajasta käytännön kokemuksista erilaisten yhteiskunnallisten muutosten äärellä.

Leadcons Oy

Y-tunnus 1023118-7

CEO Jonna Heliskoski

jonna.heliskoski@leadcons.fi

+358 40 165 8585

© Leadcons Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.